Informacija autoriams

Straipsnių recenzavimo tvarka

Kiekvieną pateiktą straipsnį recenzuoja redkolegijos paskirti du (diskutuotinais atvejais – 3) recenzentai. Jei straipsniai parašyti lietuviškai, juos recenzuoja redkolegijos paskirti lietuviai recenzentai, jei užsienio kalbomis, stengiamasi skirti bent vieną recenzentą iš užsienio institucijų. Tuo pačiu atliekama ir kalbos korektūra.

Straipsnio pateikimo forma (atsisiųsti)
Spaudai pateikiamo kūrinio autorių garantinis raštas (atsisiųsti)

Bendrieji reikalavimai
1. Straipsniai turi būti parengti su Microsoft Windows operacinės sistemos Microsoft Word tekstų redaktoriumi. Straipsnis atsiunčiamas į redakciją elektroniniu paštu.
2. Siūloma straipsnių apimtis – 4.000 – 8.000 žodžių.
3. Straipsniai turi turėti mokslo darbams būdingą struktūrą. Juose turi būti nurodyta tyrimų problema, jos ištirtumo laipsnis, tyrimų tikslas, metodas, pateikti rezultatai, išvados, panaudotos literatūros sąrašas pagal žurnale naudojamą Harvard referencing sistemą.
4. Straipsniai recenzuojami ne mažiau kaip dviejų redakcinės komisijos narių arba jų paskirtų recenzentų.
5. Naudojant kitų autorių darbus, tekste į juos pateikti nuorodas (autoriaus pavardė, metai), straipsnio pabaigoje pateikiant panaudotos literatūros sąrašą.
6. Lietuvių kalba spausdinamos publikacijos turi turėti išsamias santraukas (1000-1500 spaudos ženklų) viena iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų). Užsienio kalbomis spausdinami straipsniai turi būti su išsamia santrauka lietuvių kalba (1000-1500 spaudos ženklų).
7. Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
 • straipsnio pavadinimas;
 • autoriaus vardas, pavardė;
 • straipsnio anotacija originalo kalba (1000-1500 spaudos ženklų);
 • reikšminiai žodžiai (5-7);
 • įvadas;
 • literatūros apžvalga / teorinė dalis;
 • tyrimo metodai;
 • rezultatai ir jų analizė;
 • išvados;
 • literatūros sąrašas;
 • santrauka užsienio k. (jeigu straipsnis parengtas lietuvių k.) arba lietuvių k. (jeigu straipsnis parengtas užsienio k.) (1000-1500 spaudos ženklų);
 • straipsnio įteikimo redakcijai datą, nurodant metus ir mėn.;
 • informacija apie autorių.
8. Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duomenys apie autorių (ne daugiau 600 spaudos ženklų):
 • vardas, pavardė;
 • mokslo laipsnis ir vardas, nurodant mokslo sritį ir kryptį;
 • mokslinės veiklos sritys, tematika;
 • darbovietė, jos adresas ir el. paštas.
Reikalavimai, kaip kompiuteriu parengti straipsnį

ISSN 1648-2824 (Times New Roman, 10 pt)
16 pt
Straipsnio pavadinimas (Times New Roman, 14 pt, Bold)
14 pt
Vardenis Pavardenis (Times New Roman, 12 pt, Bold)
14 pt
Anotacija (Times New Roman, 11 pt, Bold). Tekstas (Times New Roman, 11 pt, Normal)
10 pt
Puslapio formatas
Tekstas maketuojamas A4 formato (210 x 297 mm) lape su tokiomis paraštėmis: viršuje – 20 mm, apačioje – 25 mm, kairėje ir dešinėje – 18 mm.
Lentelės ir schemos
6 pt
Tekstas lentelėse ir schemose rašomas 1 intervalo eilėtarpiu, 9 pt. Lentelės ir schemos turi būti numeruojamos ir turėti pavadinimus.
6 pt
Informacijos išdėstymas ir tvarkymas straipsnyje
6 pt
Straipsnio pagrindinis tekstas (išskyrus anotaciją ir santrauką) išdėstomas dviem skiltimis, tarp jų paliekamas 6 mm tarpas, tekstas rašomas 1 intervalo eilėtarpiu, 10 pt. Po straipsnio pateikiamas sunumeruotas literatūros sąrašas ir santrauka.
12 pt
Literatūros sąrašas (8 pt, Bold)
6 pt
 1. Swales, J. M., 1990. Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Raimes, A., 1991. Out of the Woods: Emerging Traditions in the Teaching of Writing. In: S. Silberste, ed. State of the Art TESOL Essays. TESOL Quarterly, no. 25 (3), pp.407-430.
 3. Tonkin, H., 2001. Language Learning, Globalism, and the Role of English. ADFL Bulletin, no. 32 (2), pp.5-9.
  Prieiga per internetą: http://uhaweb.hartford.edu/TONKIN/pdfs/langlearning.pdf
  [Žiūrėta 2008 m. vasario mėn.]
 4. Grigaliūnienė, J., 2002. Tekstynų naudojimas kalboms mokyti. Tiltai, nr. 4. Klaipėda: Klaipėdos universitetas.
12 pt
Vardenis Pavardenis(8 pt)
6 pt
Title (8 pt, Bold)
6 pt
Summary (8 pt)
6 pt
Phonologically there is an opportunity of two accents (8 pt,). 8 pt
Straipsnis įteiktas 2002 04 (8 pt)
12 pt
Apie autorių (8 pt, Bold)
6 pt
Vardenis Pavardenis, humanitarinių mokslų daktaras, LKI. (Times New Roman, 8 pt).