Pradžia

Naujausias žurnalo numeris 23 (2013)

Mokslo žurnalą „Kalbų studijos“ / „Studies about Languages“ nuo 2001 metų leidžia Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas.

Leidinio tikslas – sutelkti mokslininkus, tiriančius įvairius lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektus, svetimų kalbų mokymo(-si) problemas. Tai recenzuojamas mokslo žurnalas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo, kalbų kontaktų ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams.

Leidinys priskiriamas filologijos (04H) mokslo krypčiai: taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų studijų, sociolingvistikos (H360), vertimo (H365), lyginamosios kalbotyros (H380), gramatikos, semantikos, semiotikos, sintaksės (H352) mokslo sritims.

Žurnalas skirtas įvairiapusėms kalbų studijoms, todėl jame publikuojami straipsniai remiasi sociologiniais, didaktiniais tyrimo metodais ar kompiuterinių programų naudojimu. Tai išryškina leidinio tarpdisciplininį pobūdį, kuris atveria galimybes į kalbą pažvelgti kaip į šiuolaikinį, nuolat kintantį ir besivystantį reiškinį.

Žurnalas įtrauktas į MLA (Modern Language Association) www.mla.org , CEEOL (Central and Eastern European Online Library) www.ceeol.com , URLICHS WEB www.urlichsweb.com , IndexCopernicus www.indexcopernicus.com , JournalSeek http://journalseek.net , DOAJ http://www.doaj.org/ ir ERA 2012 Journal List http://www.arc.gov.au/era/era_2012/era_2012.htm duomenų bazes. Daugiakalbiškumas – išskirtinis žurnalo bruožas. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Žurnalas išleidžiamas du kartus per metus.

Šis žurnalas pasiekiamas OJS (angl. Open Journal System) sistemoje adresu: http://www.kalbos.ktu.lt

Leidinį spausdina KTU